Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ COSMETICS&WELLNESS


Słowniczek 


 1. Wydawca/Akceptant – Cosmetics&Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka nr 56 lok. 113 , 80-241 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000914476, NIP 9571135620, REGON 389598852, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, wpłaconym w całości; 
 2. Karta - elektroniczny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Sklepie internetowym Wydawcy; Karta wydawana jest przez Wydawcę w formie postaci kodu QR (Elektroniczna karta podarunkowa); 
 3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w Sklepie online www.cosmeticswellness.com lub w następstwie zamówienia na adres e-mail Wydawcy: orders@cosmeticswellness.com otrzymała od Wydawcy Kartę, w zamian za przekazanie środków pieniężnych; 
 4. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty elektronicznej z kodem QR; 
 5. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym www.cosmeticswellness.com; 
 6. Aktywacja karty – uruchomienie Karty umożliwiające korzystanie z niej.
 
  l. Postanowienia ogólne

   

  1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty elektronicznej i do przyjmowania jej do realizacji, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
  2. Nabywca może otrzymać Kartę w formie elektronicznej po zakupieniu w sklepie internetowym Cosmetics&Wellness - Karta podarunkowa (cosmeticswellness.com) lub poprzez złożenie zamówienia na adres e-mail: orders@cosmeticswellness.com, z tym jednak zastrzeżeniem, że zamówienia na www.cosmeticswellness.com i adres email orders@cosmeticswellness.com mogą być składane maxymalnie tylko do 10 kart o łącznej wartości maksymalnej 1,000.00 EUR. 
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie co najmniej 10 EUR (nabycie Kart online). Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych w sklepie internetowym, Wydawca dokona Aktywacji karty. Karty nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty lub innego bonu podarunkowego. 
  4. Aktywacja Elektronicznych kart podarunkowych następuje z chwilą wysłania zaszyfrowanego pliku z kartami na adres e-mail Nabywcy. 
  5. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej Aktywacji, w sklepie internetowym www.cosmeticswellness.com, w okresie ważności Karty. 
  6. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt.3 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy, w chwili Aktywacji Karty. 
  7. Karta może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym Wydawcy.
  8. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części, inną Kartę oraz nie podlega zwrotowi. 
  9. Karta jest elektronicznym bonem towarowym tylko i wyłącznie na okaziciela. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 
  10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. 
  11. Karta jest ważna i aktywna przez okres nieokreślony od chwili jej Aktywacji, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej środków. 

   

  ll. Zasady korzystania z Karty 

  1. Wydawca przyjmuje do realizacji w sklepie internetowym wyłącznie aktywne Karty posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem. 
  2. Wartość Karty jest równa ilości środków na niej zawartych. 
  3. W chwili, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług przedstawiając do realizacji Kartę, suma środków zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o wartość środków odpowiadającą cenie należnej Wydawcy za Towar lub Usługę. 
  4. W chwili pomniejszenia sumy środków zgromadzonych na Karcie o wartość środków odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług w kwocie równej wartości środków, o które pomniejszona zostanie suma środków zgromadzonych na Karcie.  
  5. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty. Reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie. 
  6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty. 
  7. W wypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż wartość środków znajdujących się na Karcie, Użytkownik może wykorzystać środki zgromadzone na innej Karcie. 
  8. Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie. 
  9. Na Karcie może być zapisanych maksymalnie 100.00 EUR. 
  10. Informację o dacie ważności i sumie środków zgromadzonych na Karcie, Użytkownik może uzyskać w Sklepie internetowym Wydawcy. 

  III. Zwrot Towarów lub obniżenie ceny 


  1. Postanowienia znajdujące się w tym przepisie mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zwrotu Towarów lub obniżenia ceny będącego następstwem uznania przez Wydawcę reklamacji Towaru lub Usługi. Wskazane w tym przepisie postanowienia nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
  2. Z zastrzeżeniem treści ust.1, powyżej w przypadku zwrotu Towarów, nabytych w Sklepach Wydawcy przy użyciu Karty lub w przypadku obniżenia ceny, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, nową Kartę, na której będą zapisane środki w kwocie odpowiadającej cenie Towaru podlegającego zwrotowi lub wartości, o którą Sprzedawca dokonał obniżenia ceny. Karta będzie ważna przez okres nieokreślony. 

  lV. Postanowienia końcowe 


  1. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę). 
  2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty, pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego (nabycie w Sklepie) lub notę księgową (nabycie w Sklepie oraz w przypadku zamówień składanych na adres e-mail wskazany w pkt I ust.2). 
  3. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest kartą płatniczą. Karta jest elektroniczną formą bonu towarowego. 
  4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 
  5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem Cosmetics&Wellness - Karta podarunkowa (cosmeticswellness.com)
  6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian technicznych aspektów wydawania i obsługi Kart lub w celu zapobiegania nadużyciom. 

  Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Cosmetics&Wellness - Karta podarunkowa (cosmeticswellness.com)


  Gdańsk, dnia 28.12.2022